പട്ടിണി മാറ്റുമെന്നു വാഗ്ദാനം നല്കി ശാരീരിക പീഡനങ്ങൾ . യു എൻ സമാധാന സേനയുടെ ചെയ്തികൾ പുറത്തായി .

പട്ടിണി മാറ്റുമെന്നു വാഗ്ദാനം നല്കി ശാരീരിക പീഡനങ്ങൾ . യു എൻ സമാധാന സേനയുടെ ചെയ്തികൾ പുറത്തായി . ലോകത്തെ സംഘര്‍ഷ ബാധിത രാഷ്ട്രങ്ങളില്‍ യുഎന്‍ നിയോഗിച്ച സമാധാന പാലകര്‍ പ്രദേശത്തുകാരെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്തതായി ഓഫീസ് ഓഫ് ഇന്റേണല്‍ ഓവര്‍സൈറ്റ് സര്‍വ്വീസിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് .… Continue reading

സ്ക്കൂളിൽ തൊട്ടുകൂടായ്മ ; ജാതീയതയുടെ ക്രൂരതകൾ

സ്ക്കൂളിൽ തൊട്ടുകൂടായ്മ ; ജാതീയതയുടെ ക്രൂരതകൾ സാക്ഷരതയും പുരോഗമനവും നാഴികക്ക് നാല്പതു വട്ടം പ്രസംഗി ക്കുന്ന കേരളനാട്ടിൽ നിന്നു മറ്റൊരു കാഴ്ച . കൂടെ ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ ജാതി നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസിനു ചേർന്നതല്ല എന്നതു കൊണ്ട് പറയാ വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ നിന്നും… Continue reading

Maktoob Media Launched…!!

Independent Attempt with No Commitment other than Truth…:)

Hello world!

This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this… Continue reading